privacy statement

PRIVACY STATEMENT DANSCENTRUM ELVIRA
Inlei­d­ing
Dan­scen­trum Elvi­ra neemt jouw pri­va­cy zeer serieus en zal infor­matie over jou (de betrokkene)
op een veilige manier ver­w­erken en gebruiken. In dit Pri­va­cy State­ment leggen wij je uit welke
gegevens wij ver­w­erken, en met welk doel we dat doen. Daar­naast kun je in dit Pri­va­cy
State­ment lezen over jouw recht­en met betrekking tot onze ver­w­erk­ing van jouw
per­soon­s­gegevens. We raden je aan dit Pri­va­cy State­ment aan­dachtig door te nemen. Voor
vra­gen kun je alti­jd con­tact opne­men met elviraeggenhuizen@gmail.com.
Wie is Dan­scen­trum Elvi­ra?
Dan­scen­trum Elvi­ra is de ven­nootschap onder fir­ma Dan­scen­trum Elvi­ra Eggen­huizen,
kan­toorhoudende te (6511 ST) Nijmegen aan Ger­ard Noodt­straat 129, ingeschreven in het
han­del­sreg­is­ter van de Kamer van Koo­phan­del onder num­mer 10027915.
Dan­scen­trum Elvi­ra is ten aanzien van de ver­w­erk­ing van jouw per­soon­s­gegevens door
Dan­scen­trum Elvi­ra de ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijke.
Hoe gebruikt Dan­scen­trum Elvi­ra jouw gegevens?
Hieron­der vind je een overzicht van de doelein­den waar­voor Dan­scen­trum Elvi­ra
per­soon­s­gegevens over jou ver­w­erkt. Daar­bij is telkens aangegeven welke gegevens
Dan­scen­trum Elvi­ra voor dat spec­i­fieke doel gebruikt, wat de juridis­che grond­slag is om die
gegevens te mogen ver­w­erken en hoe lang de gegevens door Dan­scen­trum Elvi­ra wor­den
bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type
gegevensstroom.
Dien­stver­len­ing, klanten­be­heer en finan­ciële admin­is­tratie
Doeleinde: Ver­lenen van de dienst zelf
Gegevens: E-mailadres
Grond­slag: Uitvo­er­ing van de overeenkomst
Bewaarter­mi­jn: Zo lang als noodza­ke­lijk voor dit doeleinde
Mar­ket­ing
Doeleinde: Nieuws­brief
Gegevens: E-mailadres
Grond­slag: Gerecht­vaardigd belang
Betrokken belang: Com­mer­cieel belang
Bewaarter­mi­jn: Zo lang als noodza­ke­lijk voor dit doeleinde
Hoe verkri­j­gen wij jouw per­soon­s­gegevens?
Dan­scen­trum Elvi­ra heeft gegevens over jou in bez­it, omdat jij die gegevens aan ons ver­strekt
hebt. .
Wat zijn jouw recht­en?
Onder de Europese Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming beschik je over een aan­tal
recht­en met betrekking tot jouw gegevens en de ver­w­erk­ing ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens alti­jd bek­ijken en zo nodig wijzi­gen in je account. Als je de
per­soon­s­gegevens wilt zien die bij Dan­scen­trum Elvi­ra over je zijn vast­gelegd, kun je een
ver­zoek tot inzage doen.
Wijzi­gen
Als je veran­derin­gen wilt aan­bren­gen in de per­soon­s­gegevens die je hebt gezien naar aan­lei­d­ing
van een inza­gev­er­zoek en die je niet zelf in je account kan veran­deren, kun je een ver­zoek
hier­toe doen bij Dan­scen­trum Elvi­ra. Je kunt ver­zoeken dat Dan­scen­trum Elvi­ra je gegevens
wijzigt, ver­betert, aan­vult, ver­wi­jdert of afschermt.
Beperken van de ver­w­erk­ing
Je hebt daar­naast, onder voor­waar­den, het recht om Dan­scen­trum Elvi­ra te ver­zoeken de
ver­w­erk­ing van je per­soon­s­gegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde ver­w­erk­ing op grond van het ‘gerecht­vaardigd belang’ van Dan­scen­trum
Elvi­ra of een derde plaatsvin­dt, heb je het recht om bezwaar te mak­en tegen die ver­w­erk­ing.
Gegevensover­dracht
Je hebt het recht jouw per­soon­s­gegevens van Dan­scen­trum Elvi­ra te verkri­j­gen. Dan­scen­trum
Elvi­ra zal deze ver­strekken in een gestruc­tureerde en gang­bare vorm, die op een­voudi­ge wijze in
andere gang­bare dig­i­tale sys­te­men te ope­nen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij
een andere aan­bieder onder­bren­gen.
Toestem­ming intrekken
In alle gevallen waarin de grond­slag voor een bepaalde gegevensver­w­erk­ing jouw toestem­ming
is, heb je het recht die toestem­ming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevol­gen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen ver­w­erken. Het kan zijn dat
Dan­scen­trum Elvi­ra je daar­door bepaalde dien­sten niet meer kan lev­eren.
Reac­tie door Dan­scen­trum Elvi­ra
Een ver­zoek kan ver­stu­urd wor­den naar elviraeggenhuizen@gmail.com. Dan­scen­trum Elvi­ra
zal je ver­zoek zo snel mogelijk inwilli­gen en in elk geval niet lat­er dan één (1) maand nadat
Dan­scen­trum Elvi­ra een dergelijk ver­zoek heeft ont­van­gen. Indi­en Dan­scen­trum Elvi­ra je
ver­zoek afwi­jst zullen wij in ons antwo­ord aangeven waarom het ver­zoek wordt afgewezen.
Ont­vangers van de per­soon­s­gegevens
Het kan zijn dat Dan­scen­trum Elvi­ra ver­plicht is je gegevens te ver­strekken aan een derde
par­tij, bijvoor­beeld op grond van een wet­telijke ver­plicht­ing.
Kan dit Pri­va­cy State­ment wor­den gewi­jzigd?
Dit Pri­va­cy State­ment kan wor­den gewi­jzigd. Wij advis­eren je daarom regel­matig het Pri­va­cy
State­ment na te lezen op eventuele wijzigin­gen.
Waar kan je terecht met klacht­en en vra­gen?
Mocht je nog vra­gen hebben over dit Pri­va­cy State­ment en de wijze waarop Dan­scen­trum Elvi­ra
je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar elviraeggenhuizen@gmail.com. Ook als
je een klacht hebt over de manier waarop Dan­scen­trum Elvi­ra jouw gegevens ver­w­erkt, kun je
een e-mail sturen naar elviraeggenhuizen@gmail.com. Daar­naast kan je ook alti­jd con­tact
opne­men met de bevoegde nationale toezichthoud­er op het gebied van pri­va­cybescherming. In
Ned­er­land is dit de Autoriteit Per­soon­s­gegevens.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink. Reacties en trackbacks zijn beide momenteel gesloten.

"Dansles in de mooiste dansschool van Nijmegen"

Danscentrum Elvira Eggenhuizen | Gerard Noodstraat 129 6511 ST Nijmegen | 024 3235845/06 50646638