privacy statement

PRIVACY STATEMENT DANSCENTRUM ELVIRA
Inlei­d­ing
Dan­scen­trum Elvira neemt jouw pri­vacy zeer serieus en zal infor­matie over jou (de betrokkene)
op een veilige manier ver­w­erken en gebruiken. In dit Pri­vacy State­ment leggen wij je uit welke
gegevens wij ver­w­erken, en met welk doel we dat doen. Daar­naast kun je in dit Pri­vacy
State­ment lezen over jouw rechten met betrekking tot onze ver­w­erk­ing van jouw
per­soon­s­gegevens. We raden je aan dit Pri­vacy State­ment aan­dachtig door te nemen. Voor
vra­gen kun je altijd con­tact opne­men met elviraeggenhuizen@gmail.com.
Wie is Dan­scen­trum Elvira?
Dan­scen­trum Elvira is de ven­nootschap onder firma Dan­scen­trum Elvira Eggen­huizen,
kan­toorhoudende te (6511 ST) Nijmegen aan Ger­ard Noodt­straat 129, ingeschreven in het
han­del­sreg­is­ter van de Kamer van Koo­phan­del onder num­mer 10027915.
Dan­scen­trum Elvira is ten aanzien van de ver­w­erk­ing van jouw per­soon­s­gegevens door
Dan­scen­trum Elvira de ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijke.
Hoe gebruikt Dan­scen­trum Elvira jouw gegevens?
Hieron­der vind je een overzicht van de doelein­den waar­voor Dan­scen­trum Elvira
per­soon­s­gegevens over jou ver­w­erkt. Daar­bij is telkens aangegeven welke gegevens
Dan­scen­trum Elvira voor dat spec­i­fieke doel gebruikt, wat de juridis­che grond­slag is om die
gegevens te mogen ver­w­erken en hoe lang de gegevens door Dan­scen­trum Elvira wor­den
bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type
gegevensstroom.
Dien­stver­len­ing, klanten­be­heer en finan­ciële admin­is­tratie
Doeleinde: Ver­lenen van de dienst zelf
Gegevens: E-mailadres
Grond­slag: Uitvo­er­ing van de overeenkomst
Bewaarter­mijn: Zo lang als noodza­ke­lijk voor dit doeleinde
Mar­ket­ing
Doeleinde: Nieuws­brief
Gegevens: E-mailadres
Grond­slag: Gerecht­vaardigd belang
Betrokken belang: Com­mer­cieel belang
Bewaarter­mijn: Zo lang als noodza­ke­lijk voor dit doeleinde
Hoe verkri­j­gen wij jouw per­soon­s­gegevens?
Dan­scen­trum Elvira heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons ver­strekt
hebt. .
Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming beschik je over een aan­tal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de ver­w­erk­ing ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bek­ijken en zo nodig wijzi­gen in je account. Als je de
per­soon­s­gegevens wilt zien die bij Dan­scen­trum Elvira over je zijn vast­gelegd, kun je een
ver­zoek tot inzage doen.
Wijzi­gen
Als je veran­derin­gen wilt aan­bren­gen in de per­soon­s­gegevens die je hebt gezien naar aan­lei­d­ing
van een inza­gev­er­zoek en die je niet zelf in je account kan veran­deren, kun je een ver­zoek
hier­toe doen bij Dan­scen­trum Elvira. Je kunt ver­zoeken dat Dan­scen­trum Elvira je gegevens
wijzigt, ver­betert, aan­vult, ver­wi­jdert of afschermt.
Beperken van de ver­w­erk­ing
Je hebt daar­naast, onder voor­waar­den, het recht om Dan­scen­trum Elvira te ver­zoeken de
ver­w­erk­ing van je per­soon­s­gegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde ver­w­erk­ing op grond van het ‘gerecht­vaardigd belang’ van Dan­scen­trum
Elvira of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die ver­w­erk­ing.
Gegevensover­dracht
Je hebt het recht jouw per­soon­s­gegevens van Dan­scen­trum Elvira te verkri­j­gen. Dan­scen­trum
Elvira zal deze ver­strekken in een gestruc­tureerde en gang­bare vorm, die op een­voudige wijze in
andere gang­bare dig­i­tale sys­te­men te ope­nen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij
een andere aan­bieder onder­bren­gen.
Toestem­ming intrekken
In alle gevallen waarin de grond­slag voor een bepaalde gegevensver­w­erk­ing jouw toestem­ming
is, heb je het recht die toestem­ming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevol­gen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen ver­w­erken. Het kan zijn dat
Dan­scen­trum Elvira je daar­door bepaalde dien­sten niet meer kan lev­eren.
Reac­tie door Dan­scen­trum Elvira
Een ver­zoek kan ver­stu­urd wor­den naar elviraeggenhuizen@gmail.com. Dan­scen­trum Elvira
zal je ver­zoek zo snel mogelijk inwilli­gen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat
Dan­scen­trum Elvira een dergelijk ver­zoek heeft ont­van­gen. Indien Dan­scen­trum Elvira je
ver­zoek afwi­jst zullen wij in ons antwo­ord aangeven waarom het ver­zoek wordt afgewezen.
Ont­vangers van de per­soon­s­gegevens
Het kan zijn dat Dan­scen­trum Elvira ver­plicht is je gegevens te ver­strekken aan een derde
par­tij, bijvoor­beeld op grond van een wet­telijke ver­plicht­ing.
Kan dit Pri­vacy State­ment wor­den gewi­jzigd?
Dit Pri­vacy State­ment kan wor­den gewi­jzigd. Wij advis­eren je daarom regel­matig het Pri­vacy
State­ment na te lezen op eventuele wijzigin­gen.
Waar kan je terecht met klachten en vra­gen?
Mocht je nog vra­gen hebben over dit Pri­vacy State­ment en de wijze waarop Dan­scen­trum Elvira
je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar elviraeggenhuizen@gmail.com. Ook als
je een klacht hebt over de manier waarop Dan­scen­trum Elvira jouw gegevens ver­w­erkt, kun je
een e-mail sturen naar elviraeggenhuizen@gmail.com. Daar­naast kan je ook altijd con­tact
opne­men met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van pri­va­cybescherming. In
Ned­er­land is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink. Reacties en trackbacks zijn beide momenteel gesloten.

"Dansles in de mooiste dansschool van Nijmegen"

Danscentrum Elvira Eggenhuizen | Gerard Noodstraat 129 6511 ST Nijmegen | 024 3235845/06 50646638