Wie zijn wij?

Wij het­en U van harte welkom op onze web­site.

Wij zijn Elvi­ra Eggen­huizen en Her­man de Rui­jter. In 1984 start­ten wij ons dan­scen­trum in de Ger­ard Noodt­straat te Nijmegen. Inmid­dels is Dan­scen­trum Elvi­ra een geves­tigde naam in Nijmegen en verre omgev­ing.

Elvi­ra en Her­man lev­eren al 33 jaar kwaliteit, ceativiteit en maatwerk, gericht op de diverse leeftijdsgroepen.De mogelijkhe­den zijn enorm uit­ge­breid. Wij spe­len steeds sterk in op actu­aliteit en de laat­ste trends.Natuurlijk komt het leren dansen op de eerste plaats en daar staat het pro­fes­sionele team van Elvi­ra ook garant voor, maar entourage en sfeer zijn niet min­der belan­grijk, want dansen moet plezierig en vooral ontspan­nend zijn. Bij Elvi­ra vind je, behalve een prachtige, sti­jlvolle dans­vlo­er, ook een supergezel­lige bar waar iedereen zich snel thuis voelt. Ont­dek Dan­scen­trum Elvi­ra en maak van Uw vri­je tijd een aan­ge­naam feest. Er zijn dan­scur­sussen voor iedereen, naar leefti­jd­scat­e­gorie ingedeeld.

Dan­scen­trum Elvi­ra is sinds 1984 aanges­loten bij de inter­na­tionale dan­sor­gan­isatie Swing­ing World, een organ­isatie waar alleen strikt ges­e­lecteerde dan­scen­tra lid van zijn.

Lid van NVD * NADB *  Swing­ing WorldNVD logo sinds 1920 def RGB

 

Van de hand van Her­man is in Okto­ber 2010 een boek ver­sch­enen met als titel ‘ WATDANSJELEKKER’   In dit boek beschri­jft Her­man zijn lev­en als dansler­aar en zijn belevenis­sen in de danss­chool. Een boek om te lezen met een glim­lach.

Een pas­sage uit het boek:

 Zo kreeg ik eens een vrouw aan de tele­foon die mij vertelde dat ze al acht jaar bij haar man aan het zeuren was om samen op dansles te gaan. Ze vroeg mij in dat gesprek wat ze nu nog tegen hem zou kun­nen zeggen om hem over te halen. Ik zei haar dat ze hem moest vra­gen of hij nog van haar houdt. Daar schrok die vrouw van, dat merk­te ik, maar ze zei me wel dat ze dat miss­chien wel een goed plan vond. Enkele dagen gin­gen voor­bij toen ik deze vrouw weer aan de tele­foon kreeg. “Hij doet het, hij gaat mee!” zei ze me. “Wat een goed idee zeg, ik heb het hem gevraagd” riep ze me bij­na toe. “Wat antwo­ordde hij dan?” vroeg ik en ze legde me uit dat hij bij die vraag een beet­je stil werd en haar aan­keek of hij water zag bran­den. “Waarom vraag je dat?” had hij haar gevraagd. “Nou, gewoon, omdat ik dat wil weten”,antwo­ordde ze.

Boek te bestellen bij ‘online’ uit­gev­er­ij    www.Boekscout.nl

 

"Dansles in de mooiste dansschool van Nijmegen"

Danscentrum Elvira Eggenhuizen | Gerard Noodstraat 129 6511 ST Nijmegen | 024 3235845/06 50646638